• Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Krakowie przy ul. Spasowskiego 8, tel. 126337442, e-mail: sp7@poczta.onet.eu.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7
    w Krakowie
    pod adresem e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

   • Klauzula informacyjna

   •     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:
    1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Krakowie przy ul. Spasowskiego 8, tel. 126337442, e-mail: sp7@poczta.onet.eu
    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 w Krakowie jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl
    3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
    4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).
    5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 30 dni.
    6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
    7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
    8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
    9. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
    10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.
    12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.
         Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

   • Klauzula informacyjna
   •         

             KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7  IM. WOJSKA POLSKIEGO
    W KRAKOWIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

     

        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego  z siedzibą przy ul. Spasowskiego 8, 31-139 Kraków, tel. 12 633 7442,e-mail: szkola@sp7.pl

    2) W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Wojska Polskiego  e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

    5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

    6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

    7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

    8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

     

    Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018r.